https://www.antwerpen.be/info/597889be2d2a3ca0527a838f/project-wijkwerking-op-maat-brengt-noden-van-3-pilootwijken-in-kaart
12 mei 2018 17:51 Gewicht: 0 Status: valid

Project 'Wijkwerking op maat' brengt noden van 3 pilootwijken in kaart

De stad verandert, maar niet overal even snel. Er zijn sterke verschillen tussen de Antwerpse wijken. Daarom start de stad Antwerpen met het pilootproject 'Wijkwerking op maat'. De drie fiere wijkmanagers Hannes Van Den Bergh, Wies Meeusen en Sylvia Mortelmans vertellen vol enthousiasme over het project.

Waarom moeten we 'op maat' werken in de Antwerpse wijken?

Hannes: "De omgeving waarin je woont, heeft een belangrijke impact op je leven. Zo heb je wellicht een groter gevoel van welbevinden in een wijk met goede huisvesting, een ruim aanbod aan activiteiten voor alle leeftijden, genoeg groen en een levendige buurtgemeenschap.” Wies: “Door de specifieke behoeften, problemen en gebreken per wijk te detecteren kunnen we gerichter werken aan de leefbaarheid. We bundelen de krachten van alle lokale partners zoals de verschillende stadsdiensten, vzw’s en verenigingen.” Sylvia: “We proberen ook een intensere en efficiëntere samenwerking op te zetten met initiatieven die de wijkbewoners zelf al nemen.”

De Stad koos drie wijken als piloot. Hoe kwam die keuze tot stand?

Wies: "Er werd een diverse selectie gemaakt op basis van 43 indicatoren zoals inkomen, onderwijs, bevolkingssamenstelling, werkloosheid en subjectief welbevinden. Deurne-Noord en het Kiel werden geselecteerd omdat ze een hoge totaalscore hadden.” Sylvia: “De wijk Oosterveld-Elsdonk in Wilrijk werd betrokken op basis van enkele opvallende scores, waaronder de toenemende vergrijzing en het aantal oudere alleenstaanden.” Hannes: “Doordat de wijken van elkaar verschillen, kunnen we via het pilootproject praktijkgerichte oplossingen zoeken voor noden in verschillende types stadswijken."

Wat was de eerste stap in het pilootproject?

Wies: "Er vonden een aantal plandagen plaats. Tijdens die plandagen werden prioritaire thema's gehanteerd die onze leidraad zouden worden voor het project:

  • jong in de wijk (bijvoorbeeld ondersteuning in de school- en thuisomgeving, vrijetijdsaanbod …)
  • leefbaarheid en veiligheid ( bijvoorbeeld afval, kleine criminaliteit …)
  • kansen in de wijk (denk aan tewerkstelling, actief burgerschap …)
  • thuis in de wijk (bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en gemeenschapsvormende projecten)
  • ruimte en wijkvoorzieningen (bijvoorbeeld gebouwen, diensten …)

Ondertussen werden er ook wijkplannen opgesteld?

Hannes: "Ja, ikzelf deed die oefening voor Antwerpen- Kiel. Wies Meeusen neemt het wijkplan van Deurne-Noord voor zijn rekening en Sylvia Mortelmans ontfermt zich over Oosterveld-Elsdonk. Onze eerste taak was om drie wijkplannen op te stellen, op basis van de vijf prioritaire thema's." Sylvia: “Een boeiende oefening! We gingen daarvoor in gesprek met de stedelijke diensten, verenigingen en andere partners in de wijken zoals het CAW, jeugdorganisaties en Woonhaven. In Oosterveld-Elsdonk werden ook de bewoners zelf nog intensiever betrokken."

Wat gebeurt er nu met de wijkplannen?

Hannes : "We zetten nu concrete initiatieven op in de wijken om tegemoet te komen aan de behoeften van de bewoners. In Antwerpen-Kiel willen we jongeren bijvoorbeeld 's middags en na school meer faciliteiten en vrijetijdsactiviteiten bieden. Dat doen we niet allemaal zelf, maar in samenwerking met stedelijke en districtscollega's.”

Sylvia: “Ook het engagement van de vrijetijdspartners in elke wijk is van belang om het project te doen slagen. Net de samenwerking tussen verschillende diensten en partners kan het verschil maken. Ondertussen werken we aan meetbare indicatoren zodat we de inspanningen in de wijken kunnen evalueren. Op basis van die metingen bekijken we hoe we de dienstverlening in de wijken kunnen verbeteren.”