https://www.ondernemeninantwerpen.be/markten
May 10, 2018, 11:10 a.m. Gewicht: 0 Status: valid

Verkopen op de openbare markt

Verkopen op de openbare markt | Ondernemen in Antwerpen

Zoekveld

Zoeken

U bent hier

» »

Verkopen op de openbare markt

Wil u een kraam uitbaten op een Antwerpse openbare markt? Vraag uw standplaats aan op één van de openbare markten in Antwerpen. De prijs die u betaalt, hangt af van de marktdag en de grootte van uw standplaats.

Nieuws

Tijdelijke verplaatsing zondagse Vogelenmarkt op Graanmarkt naar Tabakvest en Oudevaartplaats

Op maandag 29 januari start het district Antwerpen met de heraanleg van de Graanmarkt. Daardoor zullen de markthandelaars van de zondagse Vogelenmarkt die hier staan, vanaf februari tijdelijk moeten verhuizen. Ze krijgen voor de duur van de werken een plaats op de Tabakvest of Oudevaartplaats. Waar mogelijk wordt er vanaf februari bijkomende plaats gecreëerd op de Oudevaartplaats. Om alle marktkramers een plaats te kunnen geven, moeten er echter extra standplaatsen gecreëerd worden. Deze standplaatsen komen in het verlengde van de huidige marktlocatie Tabakvest. Hierbij het plan met de extra tijdelijke standplaatsen:

Markthandelaars met een abonnement ontvangen een persoonlijke brief met de toekenning van de tijdelijke kavels. Voor meer informatie over de tijdelijke verplaatsing van de markt kan u terecht bij het of de marktleiders die aanwezig zijn op het terrein.

Parkeerkaarten 2018

Op verschillende markten worden parkeerplaatsen voorzien voor marktkramers. Met een parkeerkaart uitgereikt door de stad kan u gebruik maken van deze plaatsen, zonder te betalen. Let op, als alle voorbehouden plaatsen benomen zijn, moet u voor een parkeerplaats elders wel gewoon betalen.

Vacatures

Voor verschillende openbare markten zijn er momenteel vacatures. Voor deze markten krijgt u, eens u op de wachtlijst staat, bij de eerstvolgende bedeling een abonnement toegewezen.

 • Antwerpen | donderdag | Dageraadplaats
 • Antwerpen | donderdag | Linkeroever-Frederik Van Eedenplein
 • Antwerpen | donderdag | Luchtbal-Santiagostraat
 • Antwerpen | zondag | Falconplein
 • Berchem | zaterdag | De Villegasstraat
 • Berendrecht-Zandvliet-Lillo | vrijdag | Botermarkt

Blijf op de hoogte

Ontvang als marktkramer op een snelle en eenvoudige manier informatie over nieuwe markten, een verplaatsing van een markt en vrije standplaatsen. Het Bedrijvenloket informeert vanaf nu enkel digitaal.

Maak een afspraak

Om uw persoonlijk dossier te bespreken, maakt u via onderstaande link een afspraak bij het Bedrijvenloket, op een moment dat voor u past.

Let op. Een abonnement aanvragen, wijzigen, opzeggen of overdragen doet u steeds via onderstaande digitale aanvraagformulieren. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Marktabonnement

Met een abonnement krijgt u een vaste standplaats op de openbare markt en bent u met andere woorden zeker van een plaats.

Een volledige beschrijving van de procedure en termijnen, vindt u in het .

1. Inschrijving wachtlijst

U kan op elk moment een nieuw abonnement voor een marktstandplaats aanvragen. Wanneer uw aanvraag volledig is, krijgt u een bevestiging met de betalingsmodaliteiten. Na betaling van dit inschrijvingsgeld komt u op de wachtlijst voor de aangevraagde markt(en). Uw plaats op de wachtlijst blijft 1 jaar geldig.

Een aanvraag voor een nieuw abonnement is definitief en kan niet gewijzigd worden. U kan wel een nieuwe aanvraag doen of u kan na toewijzing van een standplaats een wijziging aanvragen.

In volgende gevallen wordt de aanvraag geweigerd:

 • uw onderneming heeft nog onbetaalde en vervallen schulden met betrekking tot de markten (behalve ingeval van een correct nageleefd lopend afbetalingsplan)
 • uw onderneming kreeg in het laatste jaar voor de aanvraag een intrekking en/of verbod tot deelname aan de lotingen met betrekking tot één of meerdere markten als administratieve maatregel opgelegd;
 • uw onderneming is reeds in het bezit van 2 abonnementen op de openbare markt waarvoor de standplaats wordt gevraagd;
 • uw onderneming betaalt geen inschrijvingsgeld voor de wachtlijst;
 • uw onderneming voldoet niet aan alle voorwaarden met betrekking tot de exploitatie van de onderneming.

Verlenging

Wilt u deze plaats langer behouden, dan moet u op eigen initiatief, ten vroegste 30 en ten laatste 14 kalenderdagen vóór de verjaardag van de originele registratiedatum een 'verlenging wachtlijst abonnement standplaats markt' aanvragen.

2. Wijziging bestaand abonnement

Hebt u een actief abonnement? Dan kan u een wijziging aanvragen om uw abonnement beter op uw noden af te stemmen. De aanvraag- en toekenningstermijnen vindt u in het .

 • Ruiling kavels : U hebt een vaste standplaats maar wilt andere kavels toegewezen krijgen, dan kan u een wijziging van uw bestaand abonnement  aanvragen. Na een correcte aanvraag en betaling van het inschrijvingsgeld komt u op de wachtlijst terecht.  De toekenning van de gewijzigde standplaats gebeurt op basis van de voorrangsregels bepaald in het marktreglement. Uw huidige standplaats blijft geldig tot de ruiling bevestigd is.
 • Uitbereiding aantal kavels : U hebt een vaste standplaats en wenst deze uit te breiden met extra kavels, dan vraagt u ook een wijziging van uw bestaand abonnement aan. Na een correcte aanvraag en betaling van het inschrijvingsgeld, komt u op de wachtlijst terecht. De toekenning van de gewijzigde standplaats gebeurt op basis van de voorrangsregels bepaald in het marktreglement. Uw huidige standplaats  blijft geldig tot de uitbereiding  bevestigd is.
 • Verkleining standplaats : U hebt een vaste standplaats en wenst een vermindering van het aantal kavels. U vraagt een wijziging van uw bestaand abonnement aan.
 • Aanvraag of stopzetting elektriciteit : Een abonnementhouder kan één elektriciteitsabonnement per vaste standplaats aanvragen. De elektriciteitsaansluiting worden toegekend op basis van beschikbaarheid en noodzakelijkheid. Een extra elektriciteitsaansluiting kan u op de marktdag aanvragen bij de markttoezichter die nagaat of er nog aansluitingen vrij zijn. U betaalt dan de dagprijs voor de extra aansluiting aan de markttoezichter.
 • Wijziging productcategorie : Een abonnementhouder kan per abonnement een wijziging van productcategorie aanvragen. Zodra de aanvraag verwerkt is, wordt u op de hoogte gebracht
 • Aanvraag dieptekavel : Een abonnementhouder kan dieptekavels aanvragen als deze voorzien zijn op het marktplan. De burgemeester beslist of de aanvraag gegrond is en of een toekenning mogelijk is.

3. Onderlinge ruiling

Mits onderling akkoord kunnen 2 abonnementshouders met eenzelfde aantal kavel hun standplaatsen ruilen. Hiervoor is een goedkeuring van de burgemeester nodig.

4. Opzeg abonnement

Vraag een opzeg van uw abonnement ten laatste 30 kalenderdagen voor de gewenste vervaldag aan. De vervaldata van een abonnement zijn 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december. In geval van overmacht, ziekte of ongeval met als gevolg een definitieve onmogelijkheid tot het voeren van handel of in geval van overlijden van (één van) de zaakvoerder(s) kan het abonnement, mits voorlegging van bewijsstukken, zonder opzegtermijn worden opgezegd. De opzeg is onherroepelijk.

5. Overdracht abonnement

Als abonnementhouder kan u één of meerdere abonnementen overdragen naar een andere onderneming. De overdrager vraagt de overdracht aan. De overdracht van een abonnement gaat in op 1 januari of 1 juli. Vraag de overdracht tijdig aan. Pas als de aanvraag voor de overdracht volledig is, wordt ze in behandeling genomen. De procedure en de termijnen vindt u in het .

6. Weigering abonnement

Wanneer u een standplaats toegewezen krijgt, bij een nieuw abonnement of bij een uitbreiding of ruiling, kan u deze éénmalig weigeren zonder verlies van uw plaats op de wachtlijst. Bij een tweede weigering vervalt uw plaats en kan u indien wenselijk wel opnieuw een standplaats aanvragen.

7. Afwezigheid

Bent u afwezig op de markt? Laat het ons weten via een melding.

Facturatie

Alle tarieven vindt u overzichtelijk terug in het . Als abonnementhouder betaalt u 2 keer per jaar uw abonnementsgeld, u krijgt hiervoor een factuur. U kan ook een elektriciteitsabonnement afsluiten, waardoor u voor uw elektriciteitsaansluiting een aanzienlijke korting krijgt.

Ontvangt u de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem door en meld je aan op deze .

Er is geen prijsstijging maar vanaf de volgende facturatieperiode kan uw factuur hoger of lager liggen dan voordien. Dit kan het gevolg zijn van wijzigingen in uw abonnement tijdens de vorige abonnementsperiode, bijvoorbeeld door een uitbreiding of inkrimping van de standplaats of een overdracht. Deze wijzigingen worden onmiddellijk verrekend in uw nieuwe factuur.

Wijziging gegevens onderneming

Uw e-mailadres of een wijziging in uw bestaande onderneming (adres, zaakvoerder, telefoonnummer…) geeft u tijdig door aan het Bedrijvenloket.

Losse standplaats

Heeft u nog geen abonnement, dan kan u als losse markthandelaar deelnemen aan de loting. Minstens 5% van het aantal kavels op de markt worden verloot. Hiervan kan afgeweken worden bij een tijdelijke schorsing of verplaatsing van een openbare markt of een deel ervan. Alle informatie over de loting en losse standplaatsen vindt u in het .

Hoe aanvragen?

 • De loting vindt plaats op het marktterrein en op de marktdag zelf.
 • Standplaatsen worden enkel verloot aan de houders van de machtiging ambulante activiteit als werkgever aanwezig is bij de loting en die alle documenten bepaald in het marktreglement kunnen voorleggen.
 • De loting gaat van start een kwartier na het beginuur van de markt. Zorg dat u zeker op tijd aanwezig bent.
 • De volgorde waarin de vrije standplaatsen worden toegekend, wordt bepaald door de uitslag van deze loting.
 • U kan vooraf geen standplaats reserveren. Wanneer er meer kandidaten zijn dan vrije plaatsen, zullen een aantal handelaars geen plaats krijgen voor die marktdag. U komt dus steeds 'op risico' naar de loting.
 • U betaalt via Bancontact.

Tarief

Komt u als losse handelaar naar de markt? Dan betaalt u de dagprijs voor uw standplaats, afhankelijk van de marktdag en de grootte van de standplaats die u inneemt. Wilt u als losse handelaar een elektriciteitsaansluiting gebruiken? Deze wordt toegekend door de marktleider op het terrein en u  betaalt hiervoor de dagprijs. Alle tarieven vindt u terug in het .

Openbare markten in Antwerpen

Dagelijks vinden er verschillende markten plaats in stad Antwerpen, zoals dit overzicht weergeeft.

Op wettelijke feestdagen gaan de openbare markten niet door. Uitzondering hierop zijn de zaterdag- en zondagmarkt Oudevaartplaats en omgeving en de bloemenmarkt Groenplaats.

Nuttige documenten omtrent brand- en voedselveiligheid, politiecodex en reglementering vindt u onderaan deze pagina.

Bijzondere markten en marktstandplaatsen

1. Openbare markt in concessie

Er wordt binnenkort een nieuwe markt opgericht op de Napoleonkaai, op voorwaarde dat de stad Antwerpen een concessiehouder vindt die de markt zal uitbaten en organiseren. De markt zal dan elke vrijdag van 15 tot 20 uur plaatsvinden. Meer informatie over de aanbesteding leest u .

Zodra de concessiehouder bekend is communiceren we de contactgegevens. U kan dan als markthandelaar contact opnemen met de concessiehouder om deel te nemen aan de markt.

Het is hier van toepassing.

2. Evenementenmarkt

De openbare markten zijn onderhevig aan de bovenlokale wetgeving op ambulante activiteiten en de politiereglementen waaronder het marktreglement. Evenementenmarkten, zoals een rommelmarkt, feestmarkt, braderij of avondmarkt, vormen een speciale categorie en vallen niet onder deze reglementering.

Een evenementenmarkt is geen openbare markt en wordt niet georganiseerd door de stad. Wilt u een evenementenmarkt organiseren, u doet hiervoor een aanvraag bij het evenementenloket. Hebt u interesse in een standplaats op een evenementenmarkt? Neem dan contact op met de organisator.

3. Winter in Antwerpen

De kerstmarkt, als onderdeel van Winter in Antwerpen, wordt wel door de stad georganiseerd, maar valt eveneens buiten de federale wetgeving. Voor alle informatie hierover, kan u terecht op .

4. Marktstandplaats voor een goed doel

Wil uw vereniging of school occasioneel een standplaats op een openbare markt voor een niet-commerciële verkoop ten voordele van een goed doel? Dan heeft u een toelating van de burgemeester nodig. Op vindt u meer informatie en kan u de toelating aanvragen.

5. Schenken van alcoholische dranken op de markt

Wenst u als markthandelaar alcoholische dranken te serveren, dan hebt u een drankvergunning reizende drankslijterij nodig. Deze kan u aanvragen via het elektronisch formulier op .

Documenten

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel:
03 338 66 88

Het Bedrijvenloket is bereikbaar: - via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur - via mail: doorlopend - aan het loket: elke werkdag van 9 tot 12 uur en/of na afspraak

Op 10 mei (O.L.H. Hemelvaart) en 11 mei (brugdag) gesloten ...

Delen

Verwante onderwerpen

Verwante nieuwsberichten

Taxi’s opnieuw toegelaten in historisch centrum

16 mei 2013
Vanaf 1 juni kunnen Antwerpse taxi’s opnieuw klanten ophalen en afzetten in het historisch centrum. Vraag uw toelatingsbadge aan.

PAKT combineert creatief ondernemen met stadslandbouw op dak

21 september 2017
PAKT combineert een daktuin van maar liefst 1800 vierkante meter, midden in de stad met creatieve ondernemers, vertelt Stefan Bostoen, een van de drie bezielers van PAKT.

Gezocht: uitbater voor tijdelijke mobiele snackbar aan openluchtzwembad De Molen

22 maart 2016
stad Antwerpen zoekt een uitbater voor een tijdelijke mobiele snackbar aan het openluchtzwembad 'De Molen' aan de wandeldijk van het Sint-Annastrand. Geïnteresseerden kunnen zich tot woensdag 13 april kandidaat stellen.

Hoe fiets je als bedrijf zonder zorgen langs de verkeersknoop?

29 april 2018
Hoe zorg je er als bedrijf voor dat je medewerkers zich vlot door de verkeersdrukte kunnen bewegen? Samenwerken met een maatwerkbedrijf biedt een overtuigend antwoord op een prangende vraag.

Bolides: van pilootproject naar sterk merk

30 augustus 2014
Hoe overtuigen jullie klanten om voor Bolides te kiezen? Thibaud Dedier : "Iemand van gedrag laten veranderen doe je door een perfect alternatief te...

Sectoren

Thema's

Antwerp is Open for Business